788/QĐ-BXD-Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

By | March 24, 2023
788/QĐ-BXD-Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng

Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng

(Đã hết hiệu lực)

Nội dụng của quyết định:

I. Hướng dẫn chung

II. Hướng dẫn cụ thể

1. Yêu cầu đối với việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2. Trình tự triển khai đo bóc khối lượng xây dựng công trình

3. Hướng dẫn đo bóc công tác xây dựng củ thể

3.1. Công tác đào, đắp

3.2. Công tác xây

3.3. Công tác bê tông

3.4. Công tác ván khuôn

3.5. Công tác cốt thép

3.6. Công tác cọc

3.7. Công tác khoan

3.8. Công tác làm đường

3.9. Công tác kết cấu thép

3.10. Công tác hoàn thiện

3.10.1. Công tác trát, láng

3.10.2. Công tác lát, ốp

3.10.3. Công tác cửa

3.10.4. Công tác trần

3.10.5. Công tác mái

3.11. Công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình

3.12.  Công tác lắp đặt thiết bị công trình

3.13 Công tác giàn giáo phục vụ thi công

Phụ lục 1: Bảng tính toán, đo bóc khối lượng, hạng mục công trình

Phụ lục 2: Bảng khối lượng xây dựng công trình

[table id=1 /]