Cấp phép xây dựng theo giai đoạn là gì?

By | November 30, 2023

SOTAY365.COM – Cấp phép xây dựng theo giai đoạn là gì?

Căn cứ Khoản 19 Điều 3 Luật Xây dựng 2014:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

19. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

Như vậy theo như định nghĩa tại Khoản 19 thì cấp phép xây dựng theo giai đoạn là xin cấp phép theo từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án.