Thời gian cấp phép xây dựng mất bao nhiêu ngày?

By | March 30, 2023

Thời gian cấp phép xây dựng mất bao nhiều ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ? Thời gian cấp phép xây dựng mất bao nhiêu ngày? Quy định về thời gian cấp phép xây dựng?

Thời gian xin phép xây dựng bao lâu

Xin phép xây dựng

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xây dựng 2014
  • Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung 2020

Trả lời:

Điểm e Khoản 1 Điều 102 của Luật xây dựng năm 2014

e) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.”

Điểm b Khoản 36 Điều 1 của Luật xây dựng sửa đổi bổ sung năm 2014

b) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 như sau:

“e) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này. Thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.”;

Kết luận: Công trình nhà ở riêng lẻ trong thời gian 15 ngày, các công trình còn lại 30 ngày