Sổ tay xây dựng nhà ở riêng lẻ

SỔ TAY XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

MỤC 1 – CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 1. Nhà ở riêng lẻ
 2. Mật độ xây dựng
 3. Chỉ giới xây dựng
 4. Chỉ giới đường đỏ
 5. Số tầng của công trình
 6. Chiều cao công trình
 7. Diện tích xây dựng
 8. Diện tích sàn xây dựng

MỤC 2 – CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

 1. Kiểm tra pháp lý lô đất xây dựng
 2. Xác định mục đích xây dựng
 3. Xác định như cầu xây dựng
 4. Sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng

MỤC 3 – CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

 1. Mục đích khảo sát xây dựng
 2. Quy định về khảo sát đối với nhà ở riêng lẻ
 3. Yêu cầu năng lực đối với tổ chức khảo sát xây dựng
 4. Yêu cầu năng lực đối với cá nhân tham gia khảo sát xây dựng
 5. Giám sát công tác khảo sát
 6. Nghiệm thu công tác khảo sát

MỤC 4 – CÔNG TÁC THIẾT KẾ

 1. Những trường hợp nhà ở riêng lẻ chủ nhà được phép tự thiết kế
 2. Những trường hợp nhà ở riêng lẻ chủ nhà phải thuê cá nhân hoặc tổ chức thiết kế

MỤC 5 – CÔNG TÁC THẨM TRA THIẾT KẾ

 1. Những trường hợp nhà ở riêng lẻ không yêu cầu thẩm tra hồ sơ thiết kế
 2. Những trường hợp nhà ở riêng lẻ yêu cầu phải thẩm tra hồ sơ thiết kế

MỤC 6 – XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG

 1. Những trường hợp nhà ở riêng lẻ miễn giấy phép xây dựng
 2. Những trường hợp nhà ở riêng lẻ phải có giấy phép xây dựng
 3. Hồ sơ xin phép xây dựng mới
 4. Hồ sơ xin phép xây dựng cải tạo, sửa chữa

MỤC 7 – THI CÔNG XÂY DỰNG

 1. Những trường hợp chủ nhà được phép tự tổ chức thi công xây dựng
 2. Những trường hợp chủ nhà phải thuê tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng
 3. Điều kiện để khởi công thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ
 4. Yêu cầu điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng
 5. Yêu cầu điều kiện năng lực của cá nhân thi công xây dựng

MỤC 8 – GIÁM SÁT THI CÔNG

 1. Những trường hợp nhà ở riêng không yêu cầu phải thuê tổ, cá nhân giám sát thi công
 2. Những trường hợp nhà ở riêng lẻ phải thuê tổ chức, cá nhân giám sát thi công
 3. Nội dung giám sát thi công nhà ở riêng lẻ

MỤC 8 –  THỦ TỤC PCCC

MỤC 9 –  HỢP ĐỒNG

 1. Quy định mức tiền giữ lại trong thời gian bảo hành công trình.
 2. Quy định thời gian bảo hành công trình.

MỤC 10 –  MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG

 1. Mức phạt vi phạm điều kiện khởi công xây dựng
 2. Mức phạt vi phạm trật tự xây dựng
 3. Mức phạt vi phạm xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng

MỤC 11 – THỦ TỤC KHÁC